PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ

        Số:      /PA-THPT PVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Ý Yên, ngày  12   tháng  4  năm 2022

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP 10

THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

NĂM HỌC 2022-2023

 

Kính gửi:     -Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

                   -UBND huyện Ý Yên

-Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ý Yên

-Hiệu trưởng các trường THCS huyện Ý Yên

 

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai thực hiện CT GDPT mới; Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; Công văn số 430/SGDĐT ngày 30/3/2022 về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Căn cứ cơ cấu đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường;

Căn cứ nhu cầu, nguyện vọng học sinh đăng ký học và dự thi TNTHPT tổ hợp môn thi KHTN và KHXH những năm gần đây.

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện CT GDPT 2018 năm học 2022-2023 đối với lớp 10 THPT, trường THPT Phạm Văn Nghị xây dựng Phương án tổ chức dạy các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn  như sau:

1/ Chỉ tiêu :

               Chỉ tiêu tuyển sinh:    số lớp  10 lớp;         số học sinh: 450 học sinh

2/ Các nhóm lớp theo nhóm môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn

Nhóm lớp học  

Chỉ tiêu

 

Số lớp

 

Môn học bắt buộc

Nhóm môn lựa chọn KHTN Nhóm môn lựa chọn  KHXH Nhóm môn lựa chọn

CN-NT

Chuyên đề học tập lựa chọn
TN1 225 5Lớp Toán – Văn – NN1- TD-QPAN – HĐTNHN-GDĐP Lý – Hóa – Sinh Sử Tin Toán – Lý – Hóa
TN2 45 1 Lớp Toán – Văn – NN1-TD-

QPAN – HĐTNHN- GDĐP

Lý – Hóa – Sinh KT PL Tin Toán – Lý – Hóa
TN3 45 1 lớp Toán – Văn – NN1-TD-

QPAN – HĐTNHN – GDĐP

Lý – Hóa – Sinh KT PL Tin Toán -Hóa – Sinh
XH1 45 1 lớp Toán – Văn – NN1-TD-QPAN-HĐTNHN-GDĐP Sinh Sử – Địa – KT PL Công nghệ Văn- Sử -Địa
XH2 90 2 lớp Toán – Văn – NN1-TD-QPAN-HĐTNHN-GDĐP Sử – Địa – KT PL Công nghệ Văn -Toán -Lý

Môn Âm nhạc, Nghệ thuật, Tiếng dân tộc và Ngoại ngữ 2 trường chưa có giáo viên và các điều kiện cần thiết để thực hiện nên nhà trường chưa tổ chức cho học sinh lựa chọn môn học này.

3/ Đăng ký nguyện vọng và xét vào nhóm môn học

  a/  Đăng ký nguyện vọng:

Sau khi học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT Phạm Văn Nghị, mỗi học sinh lựa chọn và đăng ký tối thiểu 3 nguyện vọng, mỗi nguyện vọng 1 nhóm (Theo mẫu đơn đăng ký của trường THPT Phạm Văn Nghị).

  b/ Xét duyệt vào các nhóm lớp môn học lựa chọn và chuyên đề lựa chọn

  • Xét ưu tiên theo độ dốc tổng điểm tuyển sinh đến đủ chỉ tiêu của mỗi nhóm lớp theo thứ tự nguyện vọng 1,2,3…

Nếu nguyện vọng 1 hết chỉ tiêu thì chuyển sang nhóm nguyện vọng 2 nếu nhóm nguyện vọng 2 còn chỉ tiêu;

Nếu nhóm nguyện vọng 2 hết chỉ tiêu thì chuyển sang nhóm nguyện vọng 3;         Nếu nhóm nguyện vọng 3 cũng hết chỉ tiêu thì chuyển sang nhóm còn lại còn chỉ tiêu…

–  Trường hợp phải chọn trong số nhiều học sinh có tổng điểm xét tuyển bằng điểm nhau thì xét theo tổng điểm tổng kết 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ cả năm lớp 9 trong học bạ, học sinh có tổng điểm cao lấy trước đến đủ chỉ tiêu.

 

Đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện phối hợp giúp trường THPT Phạm Văn Nghị thông báo phương án này tới CMHS và học sinh dự thi vào trường THPT Phạm Văn Nghị năm học 2022-2023, giúp học sinh lựa chọn nhóm môn học phù hợp.

 

                         

Nơi nhn:

    -Như kính gi  

    -Ban GH, TTCM

    -Đăng Website trường

   – Lưu VT.

                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                     Nguyễn Văn Cuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *