TỔ HÀNH CHÍNH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Bình Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
2 Nguyễn Thị Như Hà Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ Chuyên môn:
3 Dương Thị Hậu Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
4 Phạm Thị Liễu Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
3 Nguyễn Bảo Long Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
4 Phạm Thị Na Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
5 Phạm Văn Nam Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
6 Nguyễn Thị Nguyên Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
7 Nguyễn Thị Phượng Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:
8 Phạm Thị Thùy Điện thoại: Email: Tổ hành chính Trình độ chuyên môn:

 TỔ HÓA - THỂ DỤC

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Văn Dũng Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
2 Trương Thị Thu Hà Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ Chuyên môn:
3 Cà Trung Hiếu Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
4 Nguyễn Thu Hoa Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
3 Dương Thị Huệ Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
4 Nguyễn Văn Liệu Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
5 Vũ Thị Mai Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
6 Bùi Thị Thu Phương Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
7 Nguyễn Thái Quyền Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
8 Vũ Duy Thắng Điện thoại: Email: Tổ hóa - thể dục Trình độ chuyên môn:
9 Đinh Hà Thu Điện thoại: Email: Tổ hóa – thể dục Trình độ chuyên môn:
10 Dương Thị Thuý Điện thoại: Email: Tổ hóa – thể dục Trình độ chuyên môn:
11 Phạm Thị Thúy Điện thoại: Email: Tổ hóa – thể dục Trình độ chuyên môn:

 TỔ LÝ - KTCN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hậu Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
2 Nguyễn Thị Liên Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ Chuyên môn:
3 Đoàn Thị Mừng Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
4 Hồ Thị Nguyệt Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
3 Trương Quốc Quyền Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
4 Bùi Quang Sáng Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
5 Nguyễn Phương Thúy Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
6 Ninh Thị Thủy Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
7 Dương Thị Trang Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:
8 Nguyễn Thị Tuyết Điện thoại: Email: Tổ Lý - KTCN Trình độ chuyên môn:

 TỔ NGOẠI NGỮ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Chí Cường Điện thoại: Email: Tổ ngoại ngữ Trình độ chuyên môn:
2 Vũ Thị Phương Hoa Điện thoại: Email: Tổ ngoại ngữ Trình độ Chuyên môn:
3 Trần Thị Thanh Nga Điện thoại: Email: Tổ ngoại ngữ Trình độ chuyên môn:
4 Vũ Thị Ngân Điện thoại: Email: Tổ ngoại ngữ Trình độ chuyên môn:
3 Mai Thị Hằng Phương Điện thoại: Email: Tổ ngoại ngữ Trình độ chuyên môn:
4 Đinh Thành Trung Điện thoại: Email: Tổ ngoại ngữ Trình độ chuyên môn:
5 Tống Thị Kim Tươi Điện thoại: Email: Tổ ngoại ngữ Trình độ chuyên môn:

 TỔ NGỮ VĂN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Vân Anh Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ chuyên môn:
2 Nguyễn Thị Chuyền Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ Chuyên môn:
3 Ngô Thị Thúy Hồng Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ chuyên môn:
4 Đỗ Thị Huyền Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ chuyên môn:
3 Đỗ Thị Liên Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ chuyên môn:
4 Đinh Gia Long Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ chuyên môn:
5 Hoàng Thị Thủy Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ chuyên môn:
6 Nguyễn Thị Yến Điện thoại: Email: Tổ Ngữ văn Trình độ chuyên môn:

 TỔ SINH - KTNN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Loan Điện thoại: Email: Tổ Sinh - KTNN Trình độ chuyên môn:
2 Nguyễn Thị Nhật Điện thoại: Email: Tổ Sinh - KTNN Trình độ Chuyên môn:
3 Đỗ Thị Thêu Điện thoại: Email: Tổ Sinh - KTNN Trình độ chuyên môn:
4 Đinh Xuân Thu Điện thoại: Email: Tổ Sinh - KTNN Trình độ chuyên môn:
3 Nguyễn Thị Thúy Điện thoại: Email: Tổ Sinh - KTNN Trình độ chuyên môn:
4 Hoàng Thị Thu Thủy Điện thoại: Email: Tổ Sinh - KTNN Trình độ chuyên môn:
5 Đỗ Đức Vinh Điện thoại: Email: Tổ Sinh - KTNN Trình độ chuyên môn:

 TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Duyên Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:
2 Đinh Thị Đào Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ Chuyên môn:
3 Nguyễn Thị Hằng Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:
4 Vũ Thu Hằng Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:
3 Vũ Thị Hiên Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:
4 Đỗ Thị Huệ Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:
5 Trịnh Thị Lành Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:
6 Ngô Thanh Lựu Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:
7 Ninh Thị Thắm Điện thoại: Email: Tổ Sử - Địa - GDCD Trình độ chuyên môn:

 TỔ TOÁN - TIN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Huyền Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
2 Nguyễn Thị Hương Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ Chuyên môn:
3 Đỗ Thị Linh Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
4 Nguyễn Văn Long Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
3 Nguyễn Thị Ngoãn Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
4 Nguyễn Ngọc Oanh Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
5 Trịnh Thị Tấm Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
6 Phùng Thị Thanh Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
7 Trương Thị Thùy Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
8 Nguyễn Quốc Tuấn Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
9 Nguyễn Thị Tuyến Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
10 Trịnh Công Chuần Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
11 Vũ Văn Dương Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
12 Đinh Hồng Đức Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn:
13 Hoàng Mạnh Hà Điện thoại: Email: Tổ toán tin Trình độ chuyên môn: