BAN GIÁM HIỆU

Email: ndh-thptphamvannghi@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0228 3826 186

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Cuông
Điện thoại:
Email:
Ban giám hiệu(HT)

Trình độ chuyên môn:

2 Nguyễn Hồng Hợi
Điện thoại:
Email:
Ban giám hiệu(HP)

Trình độ Chuyên môn:

3 Nguyễn Hà Trung
Điện thoại:
Email:
Ban giám hiệu(HP)

Trình độ chuyên môn:

CÔNG ĐOÀN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Cà Trung Hiếu Điện thoại: Email: Chủ tịch  
2 Ninh Thị Thủy Điện thoại: Email: Phó Chủ Tịch

ĐOÀN THANH NIÊN

 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Mạnh Hà Điện thoại: 0944726349 Email: hoanguyenhamanha@gmail.com Bí thư
2 Bùi Quang Sáng Điện thoại: Email: Phó Bí Thư

CHI BỘ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hồng Hợi Điện thoại: Email: Bí thư chi bộ
2 Nguyễn Hà Trung Điện thoại: Email: Phó bí thư
3 Đinh Xuân Thu Điện thoại: Email: Chi ủy viên